วันพุธ , 27 พฤษภาคม 2020
Breaking News

โควตา “สถาภูมิ (STABHUMI)” คณะสถาปัตย์ฯ ม.อ.

มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง  มีความประสงค์จะคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภายใต้โครงการ  “สถาภูมิ (STABHUMI)” ประจำปีการศึกษา 2556

โดยมีคุณสมบัติดังนี้

·        ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในแผนการศึกษา ที่เน้นในกลุ่มสาระ  การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์(สายวิทยาศาสตร์)

·        ระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (Gpax) จำนวน 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.50

·        ระดับคะแนนเฉลี่ยในกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ และ กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอน ปลาย จำนวน 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.25
·        เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี

·        ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและอาชีพ

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

5.1 ใบสมัครโครงการ (สามารถสั่งพิมพ์ได้ทาง http://www.trang.psu.ac.th)

5.2 สำเนาระเบียนผลการศึกษา (ปพ.1) ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 (รวม 5 ภาคการศึกษา)

5.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวนักเรียน

5.4. หลักฐานใบโอนเงิน ค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน 100 บาท โดยสามารถชำระ โอนเงินผ่านธนาคาร ดังนี้

– ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาตรัง
ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
บัญชีออมทรัพย์   เลขที่บัญชี  512-2461-962   

– ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาตรัง
ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
บัญชีออมทรัพย์   เลขที่บัญชี  903-182130-6

รับจำนวนนจำกัดเพียง 50 คน

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะสัมครสามารถสมัครได้ตั้งแต่ บัดนี้–วันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 สามารถเข้าไปดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.trang.psu.ac.th

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 075-201712 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารประกอบข่าว :

Comments are closed.