วันพุธ , 27 พฤษภาคม 2020
Breaking News

โรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยอง มอบทุนเรียนฟรี 72 ทุน

วิทยาศาสตร์ระยอง

มูลนิธิโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยอง รับนักเรียนที่จบ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2558 โดยผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับทุนการศึกษาและไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ
กลุ่ม ปตท. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ อันเป็นพื้นฐานในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ จึงได้ร่วมกันตั้งมูลนิธิโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยองขึ้น และให้มูลนิธิดังกล่าวดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ เพื่อจัดการศึกษาให้กับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในลักษณะของโรงเรียนประจำ ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการจัดการเรียนการสอน และมีอุดมการณ์และเป้าหมายในการพัฒนานักเรียนเช่นเดียวกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของนานาชาติ โดยตั้งชื่อโรงเรียนนี้ว่า “โรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยอง” ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “Rayong Science Academy (RASA)”

ขณะนี้มูลนิธิโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยองกำลังดำเนินการขอรับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน โดยมีเป้าหมายเพื่อดำเนินการจัดการเรียนการสอนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยจะเปิดรับนักเรียนรุ่นแรกในปีการศึกษา 2558 และเนื่องจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยองเป็นโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษดังกล่าวข้างต้น จึงมีความจำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมหลายด้านล่วงหน้าให้กับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียน

มูลนิธิโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยองจึงประกาศรับนักเรียนล่วงหน้าเพื่อให้มีเวลาเตรียมความพร้อมดังกล่าวตาม รายละเอียดดังนี้
คุณสมบัติของผู้สมัคร
กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2556
มีสัญชาติไทยและมีเลขประจำตัวประชาชน
ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการพักในหอพักของโรงเรียน
มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดี และมีบุคลิกภาพเหมาะสม
มีความตั้งใจเข้าเรียนในโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยองและได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง
สามารถพักอยู่ในโรงเรียนในลักษณะโรงเรียนประจำได้ และยินดีปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนในปัจจุบันหรือที่จะได้มีการกำหนดในอนาคต
มีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
มีคะแนนผลการสอบโอเน็ตชั้น ป. 6 ปีการศึกษา 2554 วิชาคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 73.00 คะแนน และวิชาวิทยาศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 55.00 คะแนน
มีผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานและวิทยาศาสตร์พื้นฐานชั้น ม. 1 และ ม. 2 ภาคเรียนที่ 1 เฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป และมีผลการเรียนรวมทุกวิชาตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
เป็นนักเรียนที่เคยเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
เป็นนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เป็นนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันด้านคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
จำนวนนักเรียนที่รับนักเรียนจำนวน 72 คน ในจำนวนนี้จะคัดเลือกจากผู้สมัครจากทุกจังหวัดจำนวน 61 คน และให้โควตานักเรียนที่เรียนในจังหวัดพื้นที่ภาคตะวันออก 9 จังหวัด จำนวน 11 คน แยกเป็นโควตาของแต่ละจังหวัด ตามรายละเอียดในข้อ 3
โควตานักเรียนที่เรียนในจังหวัดพื้นที่ภาคตะวันออก เนื่องจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยองตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออก และการลงทุนของกลุ่ม ปตท. ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออก มูลนิธิฯ จึงกำหนดให้มีโควตาสำหรับนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดพื้นที่ภาคตะวันออกจำนวน 11 คน จำแนกเป็นแต่ละจังหวัดดังนี้
จังหวัดระยอง 3 คน
จังหวัดจันทบุรี 1 คน
จังหวัดตราด 1 คน
จังหวัดชลบุรี 1 คน
จังหวัดสมุทรปราการ 1 คน
จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 คน
จังหวัดนครนายก 1 คน
จังหวัดปราจีนบุรี 1 คน
จังหวัดสระแก้ว 1 คน
ทุนการศึกษาและเงื่อนไขข้อผูกมัด
นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 72 คน จะได้รับทุนการศึกษาทุกคน นักเรียนไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียน ค่าบำรุงการศึกษา ค่าที่พักและค่าอาหารแต่อย่างใด
ทุนการศึกษาตามข้อ 4.1 เป็นทุนให้เปล่าโดยไม่มีข้อผูกมัดแต่อย่างใด เป็นทุนที่เป็นรางวัลให้กับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของประเทศ ที่จะเป็นกำลังสำคัญและเป็นผู้นำในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต
นักเรียนทุกคนที่ได้รับการคัดเลือกต้องพักในบ้านพักที่โรงเรียนจัดให้ภายในโรงเรียนตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนและต้องประพฤติปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับของโรงเรียน
นักเรียนทุกคนที่ได้รับทุนการศึกษาต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียน มุ่งมั่นพัฒนาตนเองให้ถึงจุดสูงสุด เต็มตามศักยภาพ ค้นหาความถนัดและความสนใจของตนเอง มุ่งมั่นศึกษาต่อและประกอบอาชีพเป็นนักวิจัยในด้านที่ถนัดและสนใจ เป็นทั้งคนดีและคนเก่ง และคนที่มีอุดมการณ์มุ่งมั่น ร่วมกันพัฒนาประเทศชาติ เสียสละ มีจิตสาธารณะ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
ระยะเวลาการรับสมัคร เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 ถึง 25 มกราคม 2557
วิธีการสมัครและค่าธรรมเนียมการสมัคร
นักเรียนทุกคนต้องสมัครทาง “ออนไลน์” เท่านั้น โดยเปิดเว็บไซต์ www.pttgroup-rasa.com คลิกที่เมนู “การรับสมัครนักเรียน” แล้วพิมพ์ข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัครในเว็บไซต์ให้สมบูรณ์
นักเรียนต้องส่งข้อมูลการสมัครทั้งหมดผ่านเว็บไซต์ ภายในเวลา 24.00 น. ของวันที่ 25 มกราคม 2557

Comments are closed.