วันพุธ , 22 พฤษภาคม 2019
Breaking News

ให้ทุนนักศึกษาทำโครงการวิจัยองค์กรสีขาวต้นแบบของไทย

โครงการใหทุนวิจัยองคกรสีขาวตนแบบของประเทศไทย โดยใชหลักกลยุทธนานน้ําสีขาว White Ocean Strategyกล ยุทธการบริหารธุรกิจสูการเปลี่ยนแปลงโลก  ผูสมัครทุกคนจะตองเปนเปนนิสิต นักศึกษา ที่กําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี – ปริญญาโท และสามารถสมัครในแบบบุคคล หรือเปนทีม

หลักการและเหตุผล
ในพุทธศักราช 2558  ประเทศในกลุมอาเซียน ซึ่งประกอบดวย ประเทศไทย พมา ลาว, เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปรอินโดนีเซีย ฟลิปปนสกัมพูชา และบรูไน จะรวมตัวกันเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community: AEC) ซึ่งนับเปนจุดเปลี่ยนสําคัญของเศรษฐกิจไทย และจะเปนทั้งโอกาสและความทาทายครั้งใหมสําหรับประเทศไทย ตลอดระยะเวลาที่ผานมาบรรดาประเทศทั้งหลายในภูมิภาคอาเซียนไดพยายามยกระดับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เพื่อที่จะกาวไปสูการเปนประเทศที่มีการพัฒนาทัดเทียมกับประเทศผูนําทางเศรษฐกิจอื่นๆ อยางไรก็ตาม ตองยอมรับวาดวยขอจํากัดและทิศทางที่แตกตางกัน รวมทั้งอุปสรรคในเวทีระดับโลก ที่มีอยูมากมาย ทําใหผลแหงความพยายามดังกลาวเกิดขึ้นกับแตละประเทศไมเทากัน ในขณะที่พลวัตรทางเศรษฐกิจไดผันแปรไปอยางรวดเร็วอยูตลอดเวลา จนกระทั่งการพึ่งพาแตเฉพาะกําลัง ของตนเองเพียงลําพัง ไมสามารถกอใหเกิดการพัฒนาใหกาวทันกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกอีกตอไป AEC จึงเปนคําตอบสุดทายรวมกันของทุกประเทศในภูมิภาคอาเซียน ที่จะรวมกันทํากิจกรรมทางเศรษฐกิจอยางแนนแฟนมากขึ้น
ดังนั้น เพื่อสงเสริมและเตรียมความพรอมใหประเทศไทย สามารถกาวเขาสูการรวมตัวครั้งสําคัญนี้ไดอยางเต็มภาคภูมิโดยใชจุดเดนของความเปนสังคมแหงคุณธรรม ที่มุงสูวิถีการดําเนินธุรกิจที่โปรงใส มีจริยธรรม เพื่อใหธุรกิจจากประเทศไทยเติบโตในโลกการคา ของอาเซียนไดอยางยั่งยืน

กลยุทธนานน้ําสีขาว (White Ocean Strategy) จึงเปนการเสนอรูปแบบการบริหารจัดการแบบทางสายกลางตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ยึดมั่นความดีงามเปนหัวใจสําคัญในการขับเคลื่อนองคกรที่มิไดมองวา ผลประโยชนสวนตัว เปนเปาหมายสูงสุด แตการทํางาน เพื่อตอบแทนสังคมและเพื่อนมนุษยตางหากที่สําคัญกวา ทั้งนี้ หลักการของนานน้ําสีขาวประกอบดวยหลักสําคัญ 7 ประการ ไดแก

1. การเกิดขึ้นขององคกรเปนไปเพื่อสรางผลเชิงบวกตอสังคมโดยรวม (Net Positive Impact on Society)
2. ตั้งเปาหมายระยะยาวและมองภาพใหญในระดับมหภาค (Long-term Goal, Macro View)
3. แสวงหาจุดสมดุลระหวาง People, Planet, Profit โดยมี Passion เปนพลังขับเคลื่อน
4. ยืนบนหลักการของโลกอันอุดมสมบูรณ และแบงปน (The World of Abundance and Sharing)
5. ตั้งอยูบนพื้นฐานของคุณธรรม ความเปนจริงและความเปนเนื้อแท (Integrity)
6. เปนองคกรที่ระเบิดจากขางใน และมีดีเอ็นเอของ Individual Social Responsibility (ISR)
7. เปนผูสรางบรรทัดฐานใหมใหเกิดขึ้นในวงการ (Set the Benchmark)
ในโอกาสนี้มูลนิธิธรรมดี จึงรวมกับสํานักงานทูตความดีแหงประเทศไทย สํานักพิมพดีเอ็มจีและบริษัท ดีซี คอนซัลแทนส แอนด มารเก็ตติ้ง คอมมูนิเคชั่น จํากัด จัดโครงการใหทุนวิจัยองคกรสีขาวตนแบบ ของประเทศไทย โดยใชหลักกลยุทธนานน้ําสีขาว White Ocean Strategy แกนิสิต นักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท เพื่อดําเนินการศึกษารูปแบบ แนวคิดและแนวทางปฎิบัติทั้งในระดับบริหาร และระดับปฎิบัติการขององคกรที่มีการดําเนินธุรกิจและพันธกิจขององคกรที่สอดคลองกับกลยุทธนานน้ําสีขาว มีโมเดลหรือรูปแบบการดําเนินธุรกิจที่ชัดเจน เกิดผลในเชิงรูปธรรม ครบตามหลักสําคัญทั้ง 7 ขอ ของกลยุทธนานน้ําสีขาว และสามารถเปนแบบอยางที่ดีใหกับองคกรอื่นได
วัตถุประสงค
1. สนับสนุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท เพื่อใหเห็นภาพขององคกรสีขาว ที่ใชหลักกลยุทธนานน้ําสีขาวในการดําเนินธุรกิจ และเปนแบบอยางที่ดีใหกับองคกรอื่นๆ
2. เพื่อนําผลงานวิจัยมาขยายความเชิงรูปธรรมกลยุทธนานน้ําสีขาว(White Ocean Strategy)
3. เพื่อสงเสริมใหหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐ เอกชนและสถาบันการศึกษาดําเนินการบริหารภายใตแนวคิดกลยุทธนานน้ําสีขาวซึ่งเปนกลยุทธทางธุรกิจที่มีความยั่งยืนและทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับมหภาคตอไปในอนาตต
4. เพื่อสรางสรรคสังคมแหงคุณธรรม (White Ocean Society) ใหเกิดขึ้นกับสังคมไทยอยางยั่งยืน
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
วันนี้ –   28 กุมภาพันธ2556 ประชาสัมพันธโครงการและรับสมัคร
1 มีนาคม – 29 มีนาคม 2556 สงขอเสนอโครงการวิจัย (Research
Proposal)
1 – 30 เมษายน 2556 คณะกรรมการตรวจโครงการวิจัย
(Research Proposal)เพื่อสงคําแนะนํายอนกลับไปยังผูสมัคร
เมษายน – ตุลาคม 2556 ดําเนินการทําวิจัย
31 ตุลาคม 2556 นําเสนอผลงานและสงผลงานรูปเลม หอประชุมพุทธคยา
29 พฤศจิกายน 2556 ประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัลหอประชุมพุทธคยา
หัวของานวิจัย
องคกรสีขาวตนแบบ (หนวยงานราชการ องคกรเอกชน หรือ องคกรการกุศล)
ผูสมัครเขารวมโครงการ
นิสิต นักศึกษา กําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท

รูปแบบการดําเนินงาน

ผูเขารวมโครงการวิจัยองคกรตนแบบสีขาวของประเทศไทย จะตองเลือกองคกรตนแบบสีขาว ที่มีการดําเนินธุรกิจและพันธกิจขององคกรที่สอดคลองกับกลยุทธนานน้ําสีขาว มีโมเดลหรือรูปแบบการดําเนินธุรกิจที่ชัดเจน ครบตามหลักสําคัญทั้ง 7 ขอ ของกลยุทธนานน้ําสีขาว และสามารถเปนแบบอยางที่ดีใหกับองคกรอื่นได และเพื่อศึกษาถึงรูปแบบ แนวคิดและแนวทางปฎิบัติทั้งในระดับบริหาร และระดับปฎิบัติการ ที่จะนําหลักกลยุทธนานน้ําสีขาว ไปใชใหเกิดผลในเชิงรูปธรรม
คุณสมบัติของผูสมัคร
1. ผูสมัครทุกคนจะตองเปนเปนนิสิต นักศึกษา ที่กําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี – ปริญญาโท
2. สามารถสมัครในแบบบุคคล หรือเปนทีม
3. ผูสมัครประเภททีม ตองเปนนิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเดียวกัน
4. ผูสมัครจะตองมีอาจารยที่ปรึกษาโครงการวิจัยอยางนอย 1 ทาน
วิธีการสมัคร
1. ผูสมัครสามารถดาวนโหลดใบสมัครทางเว็บไซด www.whiteoceansociety.com กรอกใบสมัครใหครบถวนสมบูรณ โดยในใบสมัครตองระบุรายชื่อและลงรายมือชื่อของสมาชิกในทีม และลงรายมือชื่อรับรองจากอาจารยที่ปรึกษาโครงการ
2. แนบหลักฐานการสมัครไดแก สําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษาของสมาชิกในทีม
3. สงใบสมัครพรอมเอกสารทั้งหมดทางไปรษณียที่ โครงการใหทุนวิจัยองคกรสีขาวตนแบบของประเทศไทย เลขที่ 496-502 อาคารอัมรินทรพลาซา ชั้น 22 ถนนเพลินจิต          แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ภายในวันศุกรที่ 28 กุมภาพันธ2556
วิธีการสงแผนเสนอโครงการวิจัย
1. ดาวนโหลดแบบแผนเสนอโครงการวิจัย (Research Proposal) www.whiteoceansociety.comเพื่อใชสําหรับเปนแนวทางในการรางแผนเสนอโครงการวิจัย
2. ผูสมัครจะตองมีเอกสารการอนุมัติจากผูบริหารองคกรตางๆที่จะทําการวิจัย ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยตองมีลงรายมือชื่อผูมีอํานาจและประทับตราองคกรอยางชัดเจน
3. ผูสมัครจะตองสงแผนเสนอโครงการวิจัย (Research Proposal)  พรอมภาพประกอบ และเอกสารการอนุมัติจากองคกร มาภายในวันศุกรที่ 29 มีนาคม 2556 และใหสงมาในรูปแบบเอกสารจํานวน 1 ชุด และ CD รวมไฟลทั้งหมดจํานวน 1 แผน
4. ผูสมัครจะตองสําเนาแผนเสนอโครงการวิจัยของตนเองไว เนื่องจากทางผูจัดจะไมมีการสงคืนแผนเสนอโครงการวิจัยที่สงเขาประกวดไมวาในกรณีใดก็ตาม ทั้งนี้แผนเสนอโครงการวิจัย เปนกรรมสิทธิ์ของผูจัดทุนสําหรับการประกวดโครงการวิจัย
รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท พรอมโลและเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ 1 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท พรอมโลและเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย 3 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พรอมโลและเกียรติบัตร
รวมมูลคา 100,000  บาท
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
1. ศาสตราจารยนายแพทยสุทธิพร จิตตมิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการการวิจัยแหงชาติ
2. ศาสตราจารย ดร.สวัสดิ์ ตันตระรัตนผูอํานวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
3. ศาสตราจารย ดร.สมคิด เลิศไพฑูรยอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
4. รองศาสตราจารย ดร.ศรปราชญ ธไนศวรรยางกูรรองอธิการบดีฝายวิจัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
5. ศาสตราจารย ดร.ไพฑูรย สินลารัตนรองอธิการบดีฝายวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงษจันทร อยูแพทยผูอํานวยการสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต
7. ดร.ทรรศนะ บุญขวัญ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
8. ดร.กิตติ โพธิกิตติคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
9. คุณอนุวัตร เฉลิมไชย นายกสมาคมการตลาดแหงประเทศไทย
ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
โครงการใหทุนวิจัยองคกรสีขาวตนแบบของประเทศไทย
เลขที่ 496-502 อาคารอัมรินทรพลาซา ชั้น 22 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดตอผูประสานงาน คุณสุรศักดิ์ สีลูกวัด
อีเมล Surasak.s@dmgbooks.com
โทร 02 685 2255 ตอ 2216 โทรสาร 02 685 2298
เวบไซต www.whiteoceansociety.com

Comments are closed.