วันพฤหัส , 27 มิถุนายน 2019
Breaking News

ไฟเขียวตั้ง”มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี” ต้นแบบโรงเรียนวิทย์

สภา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผ่านความเห็นชอบโครงการจัดตั้ง โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นโรงเรียนที่รองรับการสร้างฐานกำลังคน และการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ตามศักยภาพของผู้เรียน โดยให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ เนื่องจากจะเป็นการใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้เป็น ประโยชน์แก่นักเรียนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเป็นการเพิ่มความเข้มแข็งให้กับวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โดยมีข้อเสนอแนะให้มีการเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีความสามารถ แต่ขาดโอกาสการได้เข้าเรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพ ได้เข้าศึกษา และควรทำหน้าที่เป็นสถานศึกษาต้นแบบทั้งด้านความรู้และการจัดการ เพื่อให้เป็นแบบอย่างแก่สถาบันอื่น

รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญ นาคะสรรค์ รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิด เผยว่า โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี ซึ่งจะตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีจุดประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อเสริมสร้างเยาวชนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพเพื่อเป็นกำลังสำคัญในกระบวนการพัฒนาประเทศ เช่นเดียวกับ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย และ การจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ที่วิทยาเขตหาดใหญ่ เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและชุมชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และยังเป็นการพัฒนาคุณภาพและยกระดับระบบการศึกษา รูปแบบการเรียนการสอน จะเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ตามศักยภาพของผู้เรียน โดยให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ เน้นกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ เป็นการสอนที่เน้นการปฏิบัติผ่านโครงงาน และการเรียนรู้จากสภาวะแวดล้อมจริง มากกว่าการสอนแบบเดิม รวมทั้งมีการจัดการศึกษาเพื่อรองรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาที่พัฒนาเป็น นักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีศักยภาพเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนา ประเทศในอนาคต โดยยังคงไว้ซึ่งการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตร รวมทั้งกีฬาและนันทนาการ
นอกจากนี้ยังเป็นการยกระดับการศึกษาของ นักเรียน และเป็นแม่แบบสำคัญในพัฒนาสถานศึกษาอื่นๆ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดใกล้เคียง ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และภูมิภาคใกล้เคียง ซึ่งจะทำให้เกิดผลกระทบเชิงบวกกับการพัฒนาศักยภาพด้านกำลังคนของประเทศในที่ สุด
รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กล่าวถึงสถานที่ตั้งของโรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี ว่า ในปีแรก จะใช้อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง ภายในวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เป็นสถานที่เรียน ซึ่งได้รับงบประมาณเบื้องต้นจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 8.3 ล้านบาท และจะย้ายไปยังอาคารถาวรภายใน 3 ปี โรงเรียนแห่งนี้จะมีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ ในสภาวะแวดล้อมของมหาวิทยาลัย ที่มีทรัพยากรการเรียนรู้ เช่น ห้องสมุดห้องปฏิบัติการด้านภาษา ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องวิจัย ศูนย์กีฬาและนันทนาการ ซึ่งนักเรียนสามารถใช้ประโยชน์ได้ตามศักยภาพ โดยมีอาจารย์มหาวิทยาลัย นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ทำหน้าที่บ่มเพาะนักเรียนมัธยมศึกษาเพื่อส่งต่อเข้าเรียนในสถาบันอุดมศึกษา ภายใต้ความเชื่อมโยงกับโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ทั้งในด้านรูปแบบการบริหารจัดการ กระบวนการการเรียนการสอน
“โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี จะใช้รูปแบบการบริหารแบบมูลนิธิ โดยก่อนหน้านี้มีการสำรวจความต้องการและความคิดเห็นของประชาคม ทั้งจากการทำแบบสอบถามและการเสวนาร่วมกับองค์กรต่างๆในจังหวัด ซึ่งได้รับการตอบรับ และการสนับสนุนจากทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่างดียิ่ง โดยโรงเรียนพร้อมในการรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในปีการศึกษา 2556 เป็นปีแรกจำนวน 8 ห้องละ 40 คน รวม 320 คน” รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กล่าว

Comments are closed.