วันเสาร์ , 30 พฤษภาคม 2020
Breaking News

ไฟเขียว โครงการทุนการศึกษา ป.ตรี”1 อำเภอ 1 ทุน” 1.4 หมื่นล้าน

ไฟเขียว โครงการทุนการศึกษา ป.ตรี”1 อำเภอ 1 ทุน” 1.4 หมื่นล้าน  
เมื่อเวลา 11.15 น. วันที่ 21 มกราคม ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ นพ.ทศพร เสรีรักษ์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ครั้งที่ 3/2556 ว่า ครม.เห็นชอบโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 ระหว่างปี 2557-2563 งบประมาณ 14,093 ล้านบาท ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ มีสาระสำคัญคือ

เป้าหมายของผู้รับทุนในโครงการนี้มีจำนวน 1,856 ทุน แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1.ผู้รับทุนประเภท 1 คือผู้ที่มีผลการเรียนดี ครอบครัวมีรายได้ไม่เกิน 2 แสนบาทต่อปี ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งในและต่างประเทศ จำนวน 928 ทุน ต่อ อำเภอ ต่อ เขต

2.ทุนประเภทที่ 2 หมายถึง ผู้ที่มีผลการเรียนดี ไม่จำกัดรายได้ครอบครัว ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งในและต่างประเทศ เน้น สาขาที่ขาดแคลนด้านวิทยาศาสตร์ 928 ทุน ต่ออำเภอต่อเขต จะดำเนินการเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากกำลังคนในสาขาวิชาดังกล่าวขาดแคลน จึงต้องเน้นเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ไม่เกิน 3 รุ่น

สำหรับวิธีการคัดเลือกผู้รับทุน ต้องสอบข้อเขียนขอรับทุนทั้งสองประเภท วัดความรู้วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ และสอบสัมภาษณ์ โดยผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ต้องได้คะแนนรวม วิชาที่กล่าวมาไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 และได้คะแนนสูงสุด 3 อันดับแรกในของแต่ละอำเภอและเขต

ในกรณีที่ผู้ทำคะแนนสอบได้เท่ากัน ให้ถือว่าได้ในอันดับเดียวกัน และเกณฑ์การตัดสินสำหรับทุนทั้งสองประเภท จะพิจารณาสัดส่วนแบ่งเป็นคะแนนสอบข้อเขียนร้อยละ 90 และคะแนนสอบสัมภาษณ์ร้อยละ 10

ส่วนเงื่อนไขและข้อผูกพัน ผู้รับทุนทั้งสองประเภทที่สำเร็จการศึกษาจะต้องทำงานในประเทศ สามารถเลือกปฏิบัติงานได้ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนตามความประสงค์ของผู้รับทุน

ผู้รับทุนประเภท 2 ให้ชดใช้ทุนโดยกลับมาทำงานในประเทศไทยเป็นระยะเวลาหนึ่งเท่าของระยะเวลาที่ผู้รับทุนได้รับทุนตามสัญญา หรือหากไม่ปฏิบัติตามสัญญา ให้ชดใช้เงินคืนตามจำนวนที่ใช้ไปพร้อมเบี้ยปรับจำนวนหนึ่งเท่า

ที่มา : eduzones.com

 

Comments are closed.