วันพุธ , 22 พฤษภาคม 2019
Breaking News

1ทุนสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ให้นักวิจัยอบรมต่างประเทศ

ทุน สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) สวก.มอบให้นักวิจัยหรือนักวิการด้านการเกษตรเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนโครงการ ทุนฝึกอบรมและปฏิบัติการวิจัยต่างประเทศ

ทุนที่รับสมัคร จำนวน 21 ทุน

คุณสมบัติ

1. นักวิจัยในโครงการวิจัยของ สวก. หรือเคยได้รับทุนวิจัยในโครงการวิจัยของ สวก. หรือ

2. นักวิชาการ/นักวิจัยในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก และมีผลงานวิจัยมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี โดยมีพื้นความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย หรือ

3. เป็นนักบริหารงานวิจัย หรือผู้ชำนาญการ หรือผู้เชี่ยวชาญ ที่มีบทบาทในการดูแลโครงการวิจัยในลักษณะชุดโครงการ (Project) หรือรับผิดชอบในลักษณะของการบริหารงานวิจัย

4. มีอายุไม่เกิน 50 ปี ยกเว้นข้อ 3

      การรับสมัคร

-สถาบันที่ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยไม่ควรเป็นสถาบันที่ผู้สมัครสำเร็จการศึกษา

-ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครขอรับทุนตามที่แนบท้ายประกาศพร้อมเอกสารประกอบต่อ สำนักงานล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนกำหนดเวลาการฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย

ผู้สมัครสามารถส่งใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบด้วยตนเองที่สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เลขที่ 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

หรือยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียน สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Comments are closed.