วันเสาร์ , 21 กันยายน 2019
Breaking News

ABACยังเปิดมอบทุนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถึงมกรา2556

ผู้ที่สนใจขอรับ“ทุนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี” ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หรือ ABAC ยังมีโอกาสยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนมกราคม 2556

โอกาส ดี ๆ ในชีวิตที่จะได้เข้าเรียน พร้อมได้ทุนการศึกษาในสถาบันแห่งนี้ มีไม่บ่อยครั้ง ถ้าน้อง ๆ คนไหนสนใจก็ศึกษาข้อมูลแล้วสมัครกันเลยนะครับ…

ข้อมูลการรับสมัคร

ในวโรกาสปีมหามงคลที่สมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2555 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญพิจารณามอบทุนการศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556 โดยใช้ชื่อว่า “ทุนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี” เพื่อมอบให้แก่ นักเรียนที่กำลังจะจบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศไทยให้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาในสังคมนานาชาติอันทำให้เป็นผู้มี โลกทัศน์และการเรียนรู้กว้างไกลและสำเร็จเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพพร้อมที่จะ ออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติต่อไป

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษา
เป็นนักเรียนของโรงเรียนที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญมีหนังสือมอบทุนให้
เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เทอมสุดท้ายหรือเทียบเท่า
หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในปีการศึกษาที่มหาวิทยาลัยมอบทุนให้
มีระดับผลการเรียนที่มีค่าเฉลี่ยสะสม (Cum.G.P.A.) ไม่ต่ำกว่า 3.50 ตลอด 5 ภาคการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี มีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษา และได้รับการรับรองจากโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่
ไม่เป็นผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นแล้ว
เป็นผู้ที่ได้สมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และได้รับรหัสประจำตัวนักศึกษาแล้ว
ขั้นตอนการสมัครเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ชำระค่าใบสมัครฯ พร้อมคู่มือการศึกษา จำนวน 500 บาท ที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตหัวหมาก หรือ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ หรือศูนย์รับสมัครในส่วนภูมิภาคประจำจังหวัด ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มกราคม 2556
กรอกข้อความในใบสมัครฯให้ครบถ้วน ระบุรหัสคณะ / สาขาวิชา ลงลายมือชื่อ และลงวันที่  ที่สมัคร พร้อมทั้งแนบหลักฐาน ดังต่อไปนี้
• หลักฐานสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายใช้สำเนาใบ ปพ. 1-4 (5 ภาคการศึกษา)
• รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป
• สำเนาทะเบียนบ้านที่มีผู้สมัครอาศัยอยู่ จำนวน 1 ฉบับ
• สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ
• หลักฐานอื่นๆ ถ้ามี เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือ ชื่อสกุล จำนวน 1 ฉบับ หรือ หลักฐานการเรียนวิชาทหาร จำนวน 1 ฉบับ
ยื่นใบสมัครและหลักฐานในการสมัคร พร้อมชำระเงินจำนวน 500 บาท ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญทั้ง 2 วิทยาเขต หรือที่ศูนย์รับสมัครในส่วนภูมิภาคประจำจังหวัด (สำหรับวัน เวลา และสถานที่การรับสมัคร ณ ศูนย์รับสมัครส่วนภูมิภาคจะแจ้งทาง www.admissions.au.edu)
เงื่อนไขการให้ทุนการศึกษา
มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธ์ผู้ขอรับทุนในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นใด
มหาวิทยาลัยจะทดสอบวัดระดับพื้นความรู้ทาง ภาษาอังกฤษ และ/หรือวิชาอื่นๆ (ขึ้นอยู่กับคณะ/สาขาวิชาของผู้รับทุนฯ) หากผลการทดสอบต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด “ผู้รับทุน” จะต้องลงทะเบียนเพื่อเรียนวิชาภาษาอังกฤษหลักสูตรเข้ม และ/หรือวิชาอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด (ขึ้นอยู่กับคณะ/สาขาวิชาของผู้ขอรับทุน) เพื่อเป็นการปรับระดับความรู้ และเพิ่มทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนและเพื่อเตรียมความพร้อมต่อไป
ระหว่างการศึกษา ผู้รับทุนฯจะต้องมีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cum.G.P.A.) ไม่ต่ำกว่า 2.50 ในแต่ละภาคการศึกษา
ผู้รับทุนฯ จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สังคม จำนวน 120 ชั่วโมง ต่อปีการศึกษา
ผู้รับทุนฯ จะต้องประพฤติปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยฯ มีสิทธิบอกเลิกสัญญา และ / หรือ ระงับทุนการศึกษาได้ทันทีหากพิจารณาแล้ว เห็นว่า “ผู้รับทุน” ปฏิบัติผิดเงื่อนไขของสัญญาหรือมีความประพฤติไม่เหมาะสม หรือไม่สามารถศึกษาให้สำเร็จภายในเวลาที่กำหนด
ในระหว่างการศึกษา “ผู้รับทุน” จะต้องชำระค่าหน่วยกิตเพิ่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เองในกรณีดังต่อไปนี้
หน่วยกิตสะสมที่ “ผู้รับทุน” ลงทะเบียนเรียนเกินกว่าหลักสูตรกำหนด
“ผู้รับทุน” ที่ลงทะเบียนเรียนใน รายวิชาที่ไม่มีหน่วยกิต และ/หรือ รายวิชาที่มีหน่วยกิต รวมถึงรายวิชาภาษาอังกฤษทั้งที่มีหน่วยกิตและที่ไม่มีหน่วยกิต หาก “ผู้รับทุน” เคยลงทะเบียนเรียนแล้ว แต่สอบไม่ผ่านต้องลงทะเบียนซ้ำหรือเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงกลุ่มการเรียน (Section) รายวิชาใดๆ
“ผู้รับทุน” ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดแล้ว ขอเพิกถอนวิชาหรือเปลี่ยนแปลงกลุ่มการเรียน (Section) ภายใน 15 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติหรือ ภายใน 7 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน จะไม่ได้รับค่าหน่วยกิตคืนเหมือนเช่นนักศึกษาทั่วไป
ค่าลงทะเบียนเรียนหลักสูตรแบบเข้ม
ค่าหน่วยกิต ค่าบำรุง ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นกรณีที่ศึกษายังต่างประเทศ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ผู้ที่ได้รับ “ทุนเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา” จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องชำระค่าหน่วยกิต (Tuition Fees) ตลอดหลักสูตร 4 ปี (หรือ 5 ปี สำหรับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์) ซึ่งมีมูลค่า ทั้งสิ้น 287,200 ถึง 385,800 บาท (ไม่รวมค่าลงทะเบียนเรียน หลักสูตรปรับพื้นฐานแบบเข้ม)
ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องชำระค่า บำรุงการศึกษาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยเฉลี่ยประมาณ 15,250 – 17,500 บาท ต่อภาคการศึกษา (ส่วนค่าบำรุงห้องปฏิบัติการและค่าธรรมเนียมของคณะต่างๆ นักศึกษาจะต้องชำระเอง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนในภาคการศึกษาแต่ละคณะ)
ขั้นตอนการรับทุนการศึกษา
นักเรียนที่ประสงค์จะขอรับทุนการศึกษา (โดยความเห็นชอบของโรงเรียน) จะต้องแจ้งความประสงค์ขอรับทุนการศึกษา พร้อมหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการเรียนที่ฝ่ายแนะแนว ณ โรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่
นักเรียนที่ประสงค์จะขอรับทุนการศึกษา จะต้องส่งไฟล์ผลงานของตน ในรูปแบบของไฟล์ Adobe Acrobat Reader Portable Document Format (.PDF) ขนาดไม่เกิน 20 MB ทาง E-mail: dechavrp@au.edu ทั้งนี้ไฟล์ผลงานของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาจะได้รับการเผยแพร่ทางเว็ปไซต์ ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ที่ www.au.edu (ทั้งนี้ถ้าท่านไม่ประสงค์ที่จะให้บุคคลภายนอกทราบข้อมูลส่วนใดในไฟล์ผลงาน ของท่าน เช่น  ที่อยู่ หรือเบอร์โทรศัพท์ ให้ทำการแก้ไขหรือลบข้อมูลในส่วนนั้นก่อนส่งไฟล์ผลงานให้กับมหาวิทยาลัย)
โรงเรียนของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา จะต้องยื่นเอกสารประกอบการขอรับทุนการศึกษา  ดังนี้
จดหมายแจ้งรายชื่อของผู้สมัครขอรับทุนการ ศึกษา พร้อมระบุ คณะ และ/หรือ สาขาวิชา ที่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อ โดยผู้อำนวยการของโรงเรียนเป็นผู้ลงนาม  พร้อมตราประทับของโรงเรียน
แบบฟอร์มส่งรายชื่อนักเรียนผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาที่ผ่านการพิจารณาเพื่อขอรับทุนฯ
ใบสมัครขอรับทุนฯ ของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา (พิมพ์จากเว็ปไซต์ทุนการศึกษา ของมหาวิทยาลัย ที่ www.scholarship.au.edu)
หลักฐานการศึกษาหรือใบแสดงผลการเรียนของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา สำเนาใบ ปพ. 1-4   (5 ภาคการศึกษา)
ส่งเอกสารดังกล่าวให้กับสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2556 ตามที่อยู่ ดังนี้
นายเดชา  วีระพัฒนกุล
สำนักทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ซ. รามคำแหง 24
แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
คณะที่เปิดให้ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา* มีดังนี้
คณะทางสายศิลป์ คณะทางสายวิทย์
คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะศิลปศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
–  สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ –  สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
–  สาขาภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ –  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
–  สาขาภาษาจีนธุรกิจ –  สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์
–  สาขาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
–  สาขาภาษาจีนเพื่อเศรษฐกิจและการค้า –  สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
คณะนิติศาสตร์ คณะเทคโนโลยีชีวภาพ
คณะนิเทศศาสตร์** คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์**
คณะดนตรี**
หมายเหตุ * การเลือกคณะเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเป็นผู้กำหนด
  ** ผู้สมัครขอรับทุนฯ จะต้องผ่านการสอบคัดเลือกแล้ว จึงสามารถขอรับทุนในคณะดังกล่าวได้
ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาจะต้องกรอกราย ละเอียดในใบสมัครขอรับทุนการศึกษา ผ่านทางเว็ปไซต์ของมหาวิทยาลัย ที่ www.scholarship.au.edu ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มกราคม 2556 พร้อมพิมพ์และส่งใบสมัครขอรับทุนฯ มาด้วย

ทั้งนี้ผู้สมัครขอรับทุนต้องสมัครเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เพื่อขอรับรหัสนักศึกษาและบัตรนักศึกษาชั่วคราวของมหาวิทยาลัยฯ

ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาต้องอนุญาตให้เผยแพร่ผลงานของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาทางเว็ปไซต์ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ที่ www.au.edu
มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน การศึกษาในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 ผ่านทางเว็ปไซต์ของมหาวิทยาลัย ที่ www.scholarship.au.edu
ผู้สมัครขอรับทุนฯ ที่ได้รับการประกาศชื่อเป็นผู้ได้รับทุนฯ ต้องกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มสัญญา “ทุนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี” จำนวน 2 ฉบับ
ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา ที่ได้รับการประกาศชื่อเป็นผู้ได้รับทุนการศึกษา จะต้องเข้าร่วมประชุม “ทุนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี” ซึ่งจะจัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ John XXIII มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ ในวันที่ 1 มีนาคม 2556 โดยจะแจ้งเวลาการประชุมมาในภายหลัง ผ่านทางเว็ปไซต์ของมหาวิทยาลัย ที่ www.scholarship.au.edu และจะต้องนำเอกสารมายื่นที่ห้องประชุมด้วย ดังนี้
สัญญา “ทุนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี” จำนวน 2 ฉบับ
สำเนาบัตรประจำตัวผู้ปกครอง (บิดา หรือ มารดา เท่านั้น) จำนวน 1 ใบ

ที่มา – http://www.au.edu

Comments are closed.