วันเสาร์ , 16 กุมภาพันธ์ 2019
Breaking News

DAAD มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก 2014-2015

daad

The German Academic Exchange Service (DAAD) จะมอบทุนการศึกษาและวิจัยในระดับหลังปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2014/2015 แก่คนไทย ทั้งนี้ ผู้สมัครรับทุนควรเป็นบุคลากรทางวิชาการจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
หรือสถาบันการวิจัย
ทุนดังกล่าวจะเปิดในทุกสาขาวิชา ผู้สมัครรับทุนจะต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและมีผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ดี โดยทั่วไปในขณะที่สมัครรับทุน ผู้สมัครควรจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาครั้งหลังสุดมาแล้วไม่เกิน 6 ปี ในกรณีที่เป็นผู้สมัครรับทุนในระดับปริญญาเอก ควรสำเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกินกว่า 3 ปีนับถึงวันที่เริ่มต้นการศึกษาระดับปริญญาเอก ส่วนในกรณีที่เป็นผู้สมัครรับทุนในระดับหลังปริญญาเอก ควรสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกมาแล้วไม่เกิน 4 ปี

ผู้สมัครรับทุนในสาขาแพทยศาสตร์ (โดยเฉพาะแพทย์ที่ประสงค์จะไปฝึกหัดเป็นการชั่วคราว) จะต้องจัดส่งหลักฐานการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ใบประกอบโรคศิลป์ในประเทศไทย และใบประกาศนียบัตรอนุญาตประกอบวิชาชีพ ส่วนผู้สมัครรับทุนในสาขาทันตแพทยศาสตร์ ควรเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงาน 1 – 2 ปี

สถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำประเทศไทย ขอเน้นว่าผู้สมัครรับทุนควรเข้ารับการอบรมภาษาเยอรมนีหลักสูตรเข้มข้น เช่นที่ สถาบันวัฒนธรรมเยอรมนี (สถาบัน Goethe-Institut) ก่อนที่จะเดินทางไปศึกษายังสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ทุนดังกล่าวจะครอบคลุมการให้เบี้ยเลี้ยงรายเดือนแก่ผู้รับทุนเป็นจำนวนเงิน 750 – 1,000 ยูโร (คิดเป็นเงินไทยประมาณ 30,000 – 40,000 บาท) รวมถึงค่าเล่าเรียน เป็นต้น ขึ้นกับว่าเป็นผู้สมัครรับทุนในประเภทใด นอกจากนี้ DAAD ยังออกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป – กลับ เยอรมนี ค่าประกันสุขภาพ ค่าใช้จ่ายเมื่อแรกเดินทางไปถึงสำหรับเป็นค่าเสื้อผ้าและค่าตำราเรียน ให้แก่ผู้รับทุนด้วย

สำหรับในปีการศึกษา 2014/2015 จะไม่มีการให้เงินให้เปล่าทางการวิจัย (research grants) แก่โครงการที่มีระยะเวลาเกินกว่า 6 เดือน

การสมัครขอรับทุนในระดับปริญญาเอก (Doctoral Studies)ผู้สนใจสมัครรับทุนจะต้องกรอกข้อมูลออนไลน์ผ่าน MOVE-Portal ที่ www.funding-guide.de โดยผู้สมัครรับทุนจะต้องจัดส่งแบบพิมพ์ใบสมัครรับทุน ใบแสดงผลการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท พร้อมทั้งสำเนาของเอกสารดังกล่าว ที่ได้รับการรับรองสำเนาถูกต้องโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นทางการ ไปยัง Press and Cultural Section ของสถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำประเทศไทย ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2556 (ระหว่างเวลา 13.00 – 15.00 น. ของวันจันทร์ พุธ และพฤหัสบดีและระหว่างเวลา 12.00 – 13.00 น. ของวันอังคารและวันศุกร์) เว้นวันหยุดสุดสัปดาห์

รายละเอียดเพิ่มเติม

Comments are closed.