วันศุกร์ , 29 พฤษภาคม 2020
Breaking News

FIBO KMUTT เปิดรับสมัครนักศึกษา โครงการ Active Recruitment

FIBO2

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เปิดรับสมัครผู้มีความสามารถดีเด่นด้านหุ่นยนต์ นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ หรือมีความเป็นเลิศทางวิชาการ
เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โครงการ Active Recruitment ประจำปีการศึกษา 2558 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
ผู้มีผลงานโดดเด่น มีโอกาสได้รับทุนการศึกษามากกว่า 10 ทุน

เกณฑ์การรับสมัคร
ผลการเรียนที่ใช้สมัคร ผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา
GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00
GPA คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50
GPA วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50

เกณฑ์การรับเข้าศึกษา
คะแนนสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ คิดค่าน้ำหนัก 100%

เงื่อนไขหรือคุณสมบัติเฉพาะ
เคยได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ และ/หรือ แข่งขันหุ่นยนต์ในระดับเขตขึ้นไป หรือมีผลงานที่คณะกรรมการคัดเลือกเห็นสมควร

รอบที่ 1 รับสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 19 มกราคม 2558
สอบสัมภาษณ์วันที่ 27 มกราคม 2558

รอบที่ 2 สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 – 23 มีนาคม 2558
สอบสัมภาษณ์วันที่ 31 มีนาคม 2558

สามารถสมัครได้ที่ www.fibo.kmutt.ac.th/recruitment2014
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายการศึกษา
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
E-mail : study@fibo.kmutt.ac.th
โทร. 02-470-9715-6 FB: fibokmutt

Comments are closed.