วันเสาร์ , 25 พฤษภาคม 2019
Breaking News

GE Foundation รับสมัครทุนมูลนิธิจีอี เรียนฟรีจนจบปริญญาตรี

มูลนิธิจีอี (GE Foundation) รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนมูลนิธิจีอีประจำปีการศึกษา 2556 เป็นทุนการศึกษาซึ่งรวมค่าเรียน อุปกรณ์การศึกษา หนังสือ ค่าที่พัก และค่าอาหาร โอกาสการอบรมทักษะผู้นำ และการทำงานโดยมืออาชีพ โดยครอบคลุมค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับชั้นปีที่ 2 จนสำเร็จปริญญาตรี

โดยนักศึกษาที่ต้องการสมัครรับทุนมูลนิธิจีอี มีคุณสมบัติดังนี้
1. นักศึกษาชั้นปีที่ 1
2. สาขาการบัญชี เคมี ฟิสิกส์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า เคมี เครื่องกล สิ่งแวดล้อม คอมพิวเตอร์ และสื่อสารโทรคมนาคม)
3. ผลการเรียนดี เป็นผู้ที่มีผลการเรียนดีในระดับมัธยมปลายและปัจจุบัน โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวมไม่ต่ำกว่า 3.0 (ของคะแนนเฉลี่ย 4.0) ในระดับมัธยมปลาย และในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ไม่ต่ำกว่า 2.75 สำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ หรือ 3.0 สำหรับนักศึกษาในสาขาวิชาอื่น ๆ
4. ขาดแคลนทุนทรัพย์
5. เป็นผู้ที่มีความเป็นผู้นำและยินดีเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม

เอกสารประกอบดังต่อไปนี้
1. เอกสารรับรองรายได้ของผู้ปกครอง
2. ผลการเรียนมัธยมปลาย (สำเนา) ผลการเรียนของมหาวิทยาลัย (ตัวจริง)
3. จดหมายรับรองจากอาจารย์ 2 ฉบับเป็นภาษาอังกฤษ
4. ภาพถ่ายบ้านและแผนที่
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง

หมดเขตรับสมัคร วันที่ 15 มีนาคม 2556

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครออนไลน์ได้ที่

http://apply.scholarshipandmore.org/applications/

ส่งเอกสารประกอบมายังสถาบันการศึกษานานาชาติ Institute of International Education (IIE)
ชั้น 6 อาคารมณียา เลขที่518/3 ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330 โทรสาร 0-2652-0633

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  E-mail: iiethai@bkk.iie.org หรือโทรศัพท์ 0-2652-0653

ที่มา : ทุนการศึกษา.com

Comments are closed.