วันพุธ , 21 ตุลาคม 2020
Breaking News

KAWASAKI มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ 2556 จำนวน 2 ทุน

kawasaki

คาวาซากิมอเตอร์เอ็นเตอร์ไพรส์(ประเทศไทย) จำกัดมีนโยบายจัดตั้งกองทุนการศึกษาคาวาซากิเพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับนิสิต นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
ที่เรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมีคณะกรรมการกองทุนการศึกษาคาวาซากิเป็นผู้ดูแล และกำหนด
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอรับทุน ดังนี้

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน

ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาจะต้องเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับการคัดเลือกขั้นต้นจากมหาวิทยาลัยตามหลักเกณฑ์ดังนี้

1. เป็นนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติของมหาวิทยาลัยของรัฐในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย

2. เป็นผู้มีความตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียน

3. มีฐานะยากจน ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือขาดผู้อุปการะในการศึกษา

4. มีความประพฤติเรียบร้อย ขยันหมั่นเพียร มีระเบียบวินัย และมีจริยธรรม

5. ไม่เป็นผู้ที่กำลังได้รับทุนการศึกษาจากที่อื่น

6. ไม่เป็นผู้ที่ได้กู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา

7. ผลการศึกษาสะสม (GPAX) 2.75 ขึ้นไป ชั้นปี 2 ขึ้นไปทุกสาขาวิชา

เงื่อนไขการรับทุน

1. ทุนการศึกษาคาวาซากิเป็นทุนให้เปล่า ไม่มีพันธะผูกพันใดๆ ทั้งสิ้น

2. ทุนการศึกษาคาวาซากิจะมอบให้แก่ผู้รับทุนรายปีโดยผู้รับทุนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมีความขยันหมั่นเพียรตลอดระยะเวลาการศึกษา

3. ผู้รับทุนการศึกษาจะต้องใช้เงินทุนที่ได้รับไปภายในขอบเขตความจำเป็นสำหรับการศึกษาเล่าเรียนเท่านั้น ถ้าคณะกรรมการฯ ทราบว่าผู้รับทุนมิได้ใช้เงินตรงตามวัตถุประสงค์หรือให้ข้อมูลไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง คณะกรรมการฯ จะเพิกถอนหรือไม่พิจารณาให้ทุนในคราวต่อไป

4. ให้มหาวิทยาลัยของผู้ที่ได้รับทุนรายงานการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของนักศึกษาผู้ที่ได้รับทุน เช่นผลการเรียน ความประพฤติสภาพความเป็นอยู่เป็นต้น ต่อคณะกรรมการฯ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือทุกภาคการศึกษา

5. ให้ผู้รับทุนรายงานค่าใช้จ่ายที่ได้รับจากทุนการศึกษาคาวาซากิเป็นลายลักษณ์อักษร และให้อาจารย์หรือผู้ดูแลทุนการศึกษาลงนามรับรองพร้อมส่งกลับมายังคณะกรรมการกองทุนการศึกษาคาวาซากิเพื่อเป็นการติดตามผลการใช้จ่ายทุนเพื่อการศึกษาของผู้รับทุน

การคัดเลือกผู้ที่ได้รับทุน

คณะกรรมการฯ มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกขั้นต้นสำหรับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการฯ กำหนด และทำการแจ้งรายชื่อให้คณะกรรมการฯ ทราบ โดยวิธีการรับสมัครและขั้นตอนการดำเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด และคณะกรรมการฯ จะเป็นผู้ทำการ
คัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสม และตรงตามหลักเกณฑ์ในขั้นตอนสุดท้าย

การมอบทุนการศึกษา

คณะกรรมการฯ จะมอบทุนการศึกษาต่อนักศึกษาที่ได้นักศึกษาที่ได้รับทุนโดยตรง หลังจากที่คณะกรรมการฯได้ทำการคัดเลือกแล้ว ส่วนวัน, เวลาและสถานที่มอบทุน คณะกรรมการฯ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

จำนวนทุนการศึกษา

ในปีการศึกษา 2556 คณะกรรมการฯ ได้พิจารณามอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยจำนวน 2 ทุนๆ ละ 20,000 บาท แบบไม่ต่อเนื่อง

มหาวิทยาลัยมีหน้าที่ในการกำกับดูแลการใช้จ่ายทุนการศึกษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนดังนี้

1.ดูแลรักษาบัญชีเงินฝากของนักศึกษา
2.ดูแลแบ่งเฉลี่ยการใช้จ่ายเงินทุนการศึกษาให้เหมาะสมสำหรับภาคการศึกษา
3.ห้ามผู้ปกครองเกี่ยวข้อง กับเงินทุนการศึกษานี้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
4.กรณีที่ผู้รับทุนการศึกษาเสียชีวิตลาออกกลางคันประพฤติตนไม่เหมาะสมขาดคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการฯ กำหนดหรือย้ายมหาวิทยาลัย
ให้ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจของมหาวิทยาลัยสามารถโอนทุนดังกล่าวให้กับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนรับทุนแทนได้โดยต้องแจ้งให้คณะกรรมการฯทราบ
และทั้งนี้ต้องได้รับความยินยอมจากคณะกรรมการฯก่อนจึงสามารถโอนทุนได้

ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาที่ได้รับทุน
เมื่อนักศึกษาได้รับทุนการศึกษาคาวาซากิแล้วจะต้องดำเนินการ ดังต่อไปนี้
1.น ำเงินทุนการศึกษาไปเปิดบัญชีกับธนาคารตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
2.การเบิกจ่ายเงินทุนของนักศึกษาให้ดำเนินการตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกำหนด
3.เมื่อมีการเบิกจ่ายเงินเพื่อการศึกษานักศึกษาจะต้องแสดงรายการใช้จ่ายให้ชัดเจนตามความเป็นจริง โดยขั้นตอนการเบิกจ่ายและการแสดงรายการนั้นให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณา
4. นักศึกษาจะต้องรายงานผลการเรียนและสภาพความเป็นอยู่ให้คณะกรรมการฯทราบทุกๆภาคการศึกษาโดยมหาวิทยาลัยเป็นผู้ให้การรับรอง

ขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่ งานทุนการศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษาหรือ Download
ได้จากเว็บไซต์งานทุนการศึกษา http://web.sut.ac.th/dsa/sutfund ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 26 กรกฎาคม 2556
สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0-4422-3114-5, 0-4422-3129

Comments are closed.