วันเสาร์ , 21 กันยายน 2019
Breaking News

MIB ให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ณ ประเทศอิตาลี

 
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

ของสถาบัน MIB School of Management ประเทศอิตาลี
——————

สถาบัน c เมืองตริเอสเต ประเทศอิตาลี ได้เสนอให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ จำนวน ๓ หลักสูตร ดังนี้
๑. หลักสูตรปริญญาโทด้านธุรกิจระหว่างประเทศ (MBA in International Business) เปิดการเรียนการสอนเดือนกันยายน ๒๕๕๕ โดยจะต้องส่งเอกสารการสมัครโดยตรงไปยังสถาบัน MIB School of Management ภายในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕

๒. หลักสูตรปริญญาโทด้านการท่องเที่ยว (International Master in Tourism & Leisure) เปิดการเรียนการสอนเดือนตุลาคม ๒๕๕๕ โดยจะต้องส่งเอกสารการสมัครโดยตรงไปยังสถาบัน MIB School of Management ภายในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕

๓. หลักสูตรปริญญาโทด้านการจัดการความเสี่ยงและการประกันภัย (Master in Insurance and Risk Management) เปิดการเรียนการสอนเดือนมกราคม ๒๕๕๖ โดยจะต้องส่งเอกสารการสมัครโดยตรงไปยังสถาบัน MIB School of Management ภายในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

ผู้สนใจสมัครรับทุนจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญา มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับดี (มีใบรับรองผลคะแนน TOEFL หรือIELTS หรือ PTE) และมีประสบการณ์ในการทำงาน

อนึ่ง สถาบัน MIB School of Management เป็น สถาบันการศึกษาด้านการจัดการที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของอิตาลี โดยในปี ๒๕๕๕ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นมหาวิทยาลัยอันดับที่ ๓๖ ของยุโรปในด้านการมีเครือข่ายเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจและความก้าวหน้าด้าน วิชาชีพของบัณฑิตที่จบการศึกษาไปแล้ว ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครรับทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ ที่เว็บไซต์ www.mib.edu และwww.mib.edu/imtl และสอบถามข้อมูลได้ที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sepic@mib.edu

ที่มา:
http://www.bic.moe.go.th/th/index.php?option=com_content&view=article&id=951:2012-06-12-01-40-49&catid=65:2009-06-26-19-51-18

Comments are closed.