วันพุธ , 27 พฤษภาคม 2020
Breaking News

MIST ให้ทุนต่อป.โทด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงอาบูดาบี

กระทรวง การต่างประเทศแจ้งว่า Masdar Institute of Science and Technology (MIST) ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำในระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งอยู่ในกรุงอาบูดาบี

ได้จัดสรรทุนการศึกษาแก่นักศึกษาไทย จำนวน 10 ทุน เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ในปีการศึกษา 2556 ดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร
มีสัญชาติไทย
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์หรือ
วิศวกรรมศาสตร์
มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ในระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 3.0
ผลคะแนน GRE ไม่น้อยกว่า 155
ผลคะแนน TOEFL ไม่น้อยกว่า 91 (IBT) หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า 6.5
ทุนที่ได้รับ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดตลอดหลักสูตร
ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวรายเดือน
ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เว็บไซต์ www.masdar.ac.ae

หรือส่งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องไปยังไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี ที่ thaiauh@emirates.net.ae

ภายในวันที่ 30 เมษายน 2556

Comments are closed.