วันพุธ , 16 มกราคม 2019
Breaking News

Tag Archives: กรุงเทพ

ม.นอร์ทกรุงเทพ เปิดรับเรียนต่อ พร้อมแจกกว่า 700ทุนเรียนป.ตรี

 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ยังคงเปิดโอกาสให้นักเรียนมัธยมศึกษา ... Read More »

รางวัลหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ผลงานนวัตกรรม ระดับประเทศ ปี 2555 รางวัลระดับเหรียญทอง

รางวัลหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ผลงานนวัตกรรม ระดับประเทศ ... Read More »

กทม.แจกทุนสนับสนุนการวิจัยด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

สำนัก การศึกษา กรุงเทพมหานคร จะให้ทุนสนับสนุนการวิจัยด้านเทค ... Read More »

ราชมงคลกรุงเทพแจกทุนYoung Professional Retailer

มอบ ทุนให้นักเรียนที่จบม.6 หรือกำลังจะจบม.6 และนักเรียนระดับ ... Read More »

มาแล้ว กำหนดการ GAT/PAT รอบที่ 2 (สอบ มี.ค. 56)

กำหนดการรับสมัครสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2556 (สอบเดือนมีนาคม ... Read More »

โครงการทุนนักกีฬาดีเด่นมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬารับทุนเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 16 พฤศจิกายนนี้เท่านั้น ทุนนักกีฬาดีเด่น มหาวิทยาลัยกรุงเทพมีนโยบายส่งเสริม และสนับสนุนด้านกิจกรรมกีฬา โดยการเปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาที่มีความสามารถด้านกีฬาระดับชาติ เยาวชนทีมชาติ นักเรียนอาเซียน นักเรียนไทย กีฬาแห่งชาติ และกีฬาเยาวชนแห่งชาติเข้าศึกษาต่อทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโท นักเรียน นักศึกษาที่สมัครขอรับทุนจะต้องผ่านการทดสอบความสามารถด้านกีฬา การสอบข้อเขียนและการสัมภาษณ์ จึงจะได้รับทุนการศึกษา และสวัสดิการต่าง ๆ ฟรีตลอดหลักสูตรการศึกษา โดยจะจัดให้มีการสอนเสริมพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการสอนเสริมพิเศษก่อนการสอบทุกครั้ง ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาการด้านการศึกษา พร้อมกับการพัฒนาการด้านการกีฬาอย่างต่อเนื่อง วัตถุประสงค์ • เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาที่มีความสามารถดีเด่นด้านกีฬา ให้มีโอกาสศึกษาในระดับอุดมศึกษา • เพื่อส่งเสริมนักกีฬาให้พัฒนาสู่ความเป็นเลิศในระดับประเทศชาติ และระดับนานาชาติ • เพื่อสร้างความมั่นใจให้พร้อมเสมอในการแข่งขันมุ่งสู่ความเป็นเลิศ • เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา • เพื่อให้นักศึกษามีสุขภาพ และพลานามัยที่แข็งแรง สวัสดิการที่นักกีฬาในโครงการทุนนักกีฬาดีเด่นจะได้รับ นักกีฬาในโครงการทุนนักกีฬาดีเด่น จะได้รับสวัสดิการต่าง ๆ จากมหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้ • ได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ • ได้รับสิทธิขึ้นรถโดยสารของมหาวิทยาลัยในการเดินทางระหว่างวิทยาเขตกล้วยน้ำไท และวิทยาเขตรังสิต โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นอกจากนี้นักกีฬาที่ใช้บริการรถโดยสารของมหาวิทยาลัยทุกคนจะได้รับ การประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไข พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ • นักกีฬาในโครงการฯ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่าง ๆ มหาวิทยาลัยจะมอบเงินสนับสนุน แก่นักศึกษาที่ทำชื่อเสียงให้กับประเทศชาติ และมหาวิทยาลัย • นักกีฬาในโครงการฯ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษในการทำงานหารายได้เสริมระหว่างการศึกษา หมายเหตุ ๑. นักกีฬาในโครงการฯ ทุกคนจะต้องทำประกันอุบัติเหตุกับบริษัทประกันภัยที่มหาวิทยาลัยจัดไว้ให้ซึ่งจะต้องชำระเบี้ยประกันภัย จำนวน ๓๗๐ บาท/ปี โดยจะได้รับค่ารักษาพยาบาลในวงเงินประกันครั้งละไม่เกิน ๘๐,๐๐๐ บาท สำหรับการเกิดอุบัติเหตุจากการฝึกซ้อมและแข่งขัน นอกจากนี้ในกรณีเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพ จะได้รับเงินประกัน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ๒. นักกีฬาในโครงการฯ จะต้องชำระค่าประกันความเสียหาย จำนวน ๒,๐๐๐ บาท ซึ่งจะได้รับคืนเมื่อสำเร็จการศึกษา หรือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา คุณสมบัติของผู้สมัคร นักกีฬาที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หรือระดับปริญญาโท ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพและขอรับทุนการศึกษาในโครงการทุนนักกีฬาดีเด่น ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ ด้านการศึกษา ระดับปริญญาตรี • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับ ม.๖ ปวช. ในภาคเรียนสุดท้าย หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ม.๖ ปวช.หรือประกาศนียบตั รอื่นท่กี ระทรวงศกึ ษาธิการรับรองหรือเทยี บเทา่ เช่น กศน. เพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาตรี • เป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ระดับ ปวส. อ.ศศ. ในภาคเรียนสุดท้าย หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. อ.ศศ.หรือเทียบเท่า • เป็นนักศึกษาที่ต้องการเทียบโอนมาจากต่างสถาบันทั้งภาคปกติ ภาคพิเศษ โดยเป็นนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง และต้องมีหลักฐานแสดงผลการเรียนปัจจุบัน ระดับปริญญาโท • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาในประเทศ หรือต่างประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองด้านกีฬา • เป็นนักกีฬาทีมชาติ หรือเยาวชนทีมชาติ • เป็นตัวแทนนักเรียนไทย หรือนักเรียนอาเซียน • เปน็ นักกีฬาที่เี คยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแหงชาติ หรือเยาวชนแห่งชาติ • เป็นนักนักกีฬาที่เคยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาชนิด หรือประเภทต่าง ๆ ที่จัดโดยสมาคมกีฬาหรือการกีฬาแห่งประเทศไทย เอกสารประกอบการสมัคร สมัครทดสอบทักษะความสามารถ *ไม่เสียค่าสมัคร • สำเนาหลักฐานที่แสดงถึงคุณสมบัติการเป็นนักกีฬาในชนิดนั้น ๆ เช่น หนังสือรับรองวุฒิบัตร ฯลฯ • รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป แต่ละรูปต้องเป็นรูปถ่ายครั้งเดียวกัน และถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน สมัครสอบข้อเขียน (เฉพาะผู้ที่ผ่านการทดสอบความสามารถด้านกีฬา) • หลักฐานการศึกษา เช่น ใบระเบียน ประกาศนียบัตร ใบรับรองที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษา หรือใบรับรองที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่สุดท้าย (หลักฐานการศึกษาจะใช้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น) โดยถ่ายสำเนาลงบนกระดาษ A4 จำนวน ๑ ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง • รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๔ รูป แต่ละรูปต้องเป็นรูปถ่ายครั้งเดียวกัน และถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน • สำเนาบัตรประชาชนทั้ง ๒ ด้าน จำนวน ๑ ฉบับ • สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล ฯลฯ (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง) สำหรับผู้สมัครสอบโครงการเพชรในชัยพฤกษ์ และโครงการคัดเลือกโดยใช้คะแนน O-Net ยื่นเอกสารดังต่อไปนี้ เพิ่มเติม • ใบรับรองความประพฤติ (เฉพาะโครงการเพชรในชัยพฤกษ์) • เอกสารคะแนนสอบวิชาหลักและวิชาเฉพาะ ซึ่งรายวิชาเหล่านั้นต้องตรงกับข้อกำหนดของคณะที่ผู้สมัครต้องการคัดเลือกพร้อมถ่ายสำเนาลงบนกระดาษ A4 จำนวน ๑ ชุด การรับสมัคร ๑. กำหนดการรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง 16 พฤศจิกายน 2555 ๒. สมัครด้วยตนเองหรือสอบถามรายละเอียดต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ ในวันจันทร์ – วันศุกร์ ณ แผนกกีฬาอาคาร ๘ ชั้น ๘ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท และวันจันทร์ – วันเสาร์ ณ สำนักกีฬาและกิจกรรมนักศึกษา อาคาร ๑๐ ชั้น ๑ วิทยาเขตรังสิต เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. แผนกกีฬา สำนักกีฬาและกิจกรรมนักศึกษา วิทยาเขตกล้วยน้ำไท โทร. ๐ ๒๓๕๐ ๓๕๐๐ ต่อ ๑๕๗๒ – ๑๕๗๓ วิทยาเขตรังสิต โทร. ๐ ๒๙๐๒๐๒๙๙ ต่อ ๒๕๗๔ ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา วิทยาเขตกล้วยน้ำไท โทร. ๐ ๒๓๕๐ ๓๕๐๐ ต่อ ๑๕๘๒ – ๑๕๘๘ วิทยาเขตรังสิต โทร. ๐ ๒๙๐๒๐๒๙๙ ต่อ ๒๔๑๑ – ๒๔๑๒

โครงการ ทุนนักกีฬาดีเด่นมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดโอกาสให้นักเร ... Read More »