วันจันทร์ , 17 มิถุนายน 2019
Breaking News

Tag Archives: บัณฑิต

ผู้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากม.คริสเตียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์จิรา วงษ์ขมทองอธิการบดี มหาวิทยา ... Read More »

รับแจ้งมหาวิทยาลัยเถื่อนแอบอ้างอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์

สกอ.รับเรื่องร้องเรียน มหาวิทยาลัยเถื่อนอนุมัติปริญญากิตติมศ ... Read More »

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะเปิดรับสมัคร ‘ทุนปริญญาโท ASEAN Scholarship’

1. วัตถุประสงค์ โครงการเปิดโอกาสให้นักศึกษาจาก 5 ประเทศในภูม ... Read More »

“รางวัลบุคลากรดีเด่นด้านวิชาการประจำปี 2555 ของ สสอท.”

  ดร.อัศม์เดช วานิชชินชัย ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑ ... Read More »

โควตาเครือญาติแพทย์แผนไทย ม.บูรพา 2556

คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร  มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรการแพท ... Read More »

เปิดคัดรับทุนพัชรกิติยาภา ไปศึกษากฎหมายระดับป.โท ที่คอร์แนล

 คณะกรรมการบริหารกองทุนพัชร กิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย รับส ... Read More »