วันพุธ , 21 ตุลาคม 2020
Breaking News

Tag Archives: ป.โท

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯ รับสมัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา’ 56

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญ ... Read More »

ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้งมหาวิทยาลัยอีสาน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2555 แล้วนั้น ในการนี้คณะกรรมการควบคุมมหาวิทยาลัยอีสาน ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง รศ.สุมนต์ สกลไชย เป็นผู้ชำระบัญชีมหาวิทยาลัยอีสาน เพื่อดำเนินการชำระสะสางทรัพย์สินและหนี้สินของมหาวิทยาลัยอีสาน ในเบื้องต้นเพื่อให้การจัดการชำระบัญชีบรรลุตามวัตถุประสงค์ รศ.สุมนต์ สกลไชย ในฐานะผู้ชำระบัญชีมหาวิทยาลัยอีสานจึงใคร่ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยอีสาน ระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู และปริญญาโท ทุกท่าน เข้ารับฟังคำชี้แจงถึงแนวทางในการช่วยเหลือเยียวยานักศึกษา ในวันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2555 เวลา 13.00 น ณ มหาวิทยาลัยอีสาน จังหวัดขอนแก่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา กลุ่มพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา โทร. 02 610 5338

ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีคำสั่งเพิกถอนใบอน ... Read More »

เตรียมผลิตสุดยอดครู ป.โท คณิต-วิทย์ อีก 4,000 คน

สสวท.จับมือสถาบันผลิตครู 12 แห่ง ผลิตสุดยอดครูคณิตศาสตร์-วิท ... Read More »

ทุนErasmus Mundus เรียนป.โท 2 ปีด้านวัสดุศาสตร์

โครงการ Erasmus Mundus เปิดรับเรียนต่อปริญญาโท 2 ปีด้านวัสดุ ... Read More »

นิด้าเปิดรับป.โทภาคปกติ พร้อมแจกทุนหลายประเภท

สถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาระดับ ... Read More »

วนศาสตร์ ม.เกษตรฯรับป.โทการบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม

คณะ วนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา ... Read More »