ออมสินปล่อยสินเชื่อโควิด 10000

ออมสินปล่อยสินเชื่อโควิด 10000 แก้ปัญหาการเงินในปีนี้

รายได้ของผู้กู้

เงินเดือน 30000 บาทขึ้นไป

อัตราต่อปี

สูงสุด 1.2% ต่อเดือน

อายุของผู้กู้

20-70 ปี

โครงการมาตรการรัฐบาลออมสินปล่อยสินเชื่อโควิด 10000, 50000 บาท 2567/2024

 

ด้วยปัจจุบันธนาคารออมสิน ได้เริ่มดำเนินโครงการมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจ โดยออมสินปล่อยสินเชื่อโควิด 10000 บาทและเป็นสินเชื่อออมสินไม่ต้องมีคนค้ํา 2567 50000 บาท เป็นสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำสำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโควิด19 ซึ่งสามารถจะลงทะเบียนขอสินเชื่อได้ผ่านทาง www.gsb.or.th สินเชื่อโควิด 

เงื่อนไขการสมัครออมสินปล่อยสินเชื่อโควิด10000, 50000 บาท 2567/2024

สิทธิประโยชน์ออมสินปล่อยสินเชื่อโควิด 10000 บาท

สำหรับโครงการสินเชื่อฉุกเฉินออมสินปล่อยสินเชื่อโควิด 10000 บาท สำหรับผู้ที่มีอาชีพอิสระโดยเฉพาะ และจะให้มีการคิดอัตราดอกเบี้ยกู้ยืมเงินออมสินเพียง 0.10% ต่อเดือน โดยจะได้ระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุด 24 เดือน โดยในระยะ 6 เดือนแรกจะไม่ต้องชำระเงินกู้ โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 • ผู้สมัครจะต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • จะต้องมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อเดือน
 • ผู้สมัครจะต้องมีที่อยู่อาศัยที่ชัดเจนแน่นอน และสามารถติดต่อได้
 • เป็นสินเชื่อโควิดออมสินสมัครได้โดยไม่ต้องใช้หลักประกัน
 • ผู้สมัครขอสินเชื่อจะต้องเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด19

ออมสินปล่อยสินเชื่อโควิด 10000, 50000 บาท

เป็นสินเชื่อตามนโยบายรัฐที่ออมสินปล่อยสินเชื่อ 50,000 ล่าสุด ปี 64 โดยจะให้มีการคิดอัตราดอกเบี้ยต่อเดือน 0.35% ต่อเดือน ด้วยวงเงินกู้เงินโควิดไม่เกินรายละ 50000 บาท และสามารถจะใช้เวลาในการผ่อนชำระได้นานถึง 36 เดือน และจะได้รับการยกเว้นการชำระเงินกู้ใน 6 เดือนแรกทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยคุ้มค่าและปลอดภัยกว่าการยืมเงินนอกระบบออนไลน์แน่นอน

 • ออมสินปล่อยสินเชื่อโควิด 10000, 50000 บาท จะต้องเป็นผู้ที่มีรายได้ประจำ หรือพ่อค้า แม่ค้า ผู้ประกอบการรายย่อย หรืออาชีพอิสระ
 • ผู้สมัครจะต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ต้องไม่เกิน 65 ปี
 • จะต้องมีที่อยู่อาศัยชัดเจนแน่นอน และสามารถติดต่อได้สะดวก
 • สินเชื่อโควิดออมสินสมัครได้โดยไม่ต้องมีบุคคล หรือหลักทรัพย์เพื่อค้ำประกัน
 • ผู้กู้เงินจะต้องได้รับผลกระทบจากโควิด19 ระลอกใหม่

เอกสารที่ใช้ในการกู้เงินออมสินปล่อยสินเชื่อโควิด 10000, 50000 บาท

 • ผู้กู้สินเชื่อโควิดต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน, ใบเปลี่ยนชื่อสกุล , ของผู้กู้และคู่สมรส 
 • สำเนาใบสำคัญการสมรส (ถ้ามี)
 • ใช้สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคารออมสิน เพื่อใช้รับออมสินปล่อยสินเชื่อโควิด 10000, 50000 บาท
 • บัญชีเงินฝากของผู้ลงทะเบียนออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000 ล่าสุด และ 50000 บาท
 • สลิปเงินเดือนล่าสุด  หรือหลักฐานแสดงการรับเงินเดือน เดือนล่าสุด ของผู้กู้สินเชื่อโควิด
 • ออมสินปล่อยสินเชื่อล่าสุดโควิด 10000, 50000 บาท ต้องใช้เอกสารแสดงการเดินบัญชี ย้อนหลัง 3 เดือนของผู้กู้ 

ออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000 เช็คสถานะ ออมสินปล่อยสินเชื่อโควิด 10000, 50000 บาท

ในการสมัครขอสินเชื่อโควิด กรณีลงทะเบียนผ่านแอพเงินด่วนทันใจ MyMo สามารถจะเช็คสถานะการพิจารณาได้ผ่านแอพได้เลย โดยจะใช้เวลาโดยประมาณ 7 – 10 วันทำการหลังจากที่ได้กู้เงิน 5 หมื่น รวมถึงเมื่อได้รับการอนุมัติก็ให้ทำสัญญาเงินกู้ผ่านแอพได้ภายในระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด สำหรับผู้สมัครขอสินเชื่อที่สาขาธนาคารออมสิน สามารถจะเช็คได้ที่ www.gsb.or.th สินเชื่อโควิด ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ตรวจแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

ยืมเงินฉุกเฉิน 5000 ด่วนสำหรับผู้ต้องการเงินวันนี้

รายได้ของผู้กู้

ถึง เงินเดือน 8000 บาทขึ้นไป

อัตราต่อปี

ถึง สูงสุด 30% ต่อปี

อายุของผู้กู้

อายุ 18 ปีขึ้นไป

กู้เงิน 100000 รับเงินก้อนใหญ่ไว้ในเปิดธุรกิจง่ายๆ ได้จริง

รายได้ของผู้กู้

ถึง เงินเดือน 12000 บาทขึ้นไป

อัตราต่อปี

ถึง สูงสุด 21% ต่อปี

อายุของผู้กู้

อายุ 20 ปีขึ้นไป

กู้เงินกสิกรให้เงินก้อนอนุมัติเงินรู้ผลใน 30 นาที

รายได้ของผู้กู้

ถึง เงินเดือน 20000 บาทขึ้นไป

อัตราต่อปี

ถึง สูงสุด 25% ต่อปี

อายุของผู้กู้

อายุ 20 ปีขึ้นไป