วันจันทร์ , 23 มกราคม 2017
Breaking News

Tag Archives: ภาษา

โครงการจุฬาฯ วิชาการ’ 55

โครงการจุฬาฯ วิชาการ’ 55 “เสาหลักแห่งปัญญา สืบราชมรรคาพัฒนาแผ่นดิน” (“Pillar of Wisdom – Developing the Country in the Footsteps of His Majesty the King”) www.chulavichakarn2555.com , http://www.facebook.com/Chulavichakarn55 ความเป็นมา ในระยะแรกก่อนที่มหาวิทยาลัยจะกำหนดให้มีการจัดงานจุฬาฯ วิชาการ การเผยแพร่ผลงานด้านวิชาการของคณาจารย์และนิสิตดำเนินการโดยแต่ละคณะจัดงาน ด้านวิชาการของตนเอง ต่อมาในปี พ.ศ. 2515 สโมสรนิสิตจุฬาฯ ได้พิจารณาเห็นว่าควรจัดงานร่วมกันให้เป็นงานในระดับมหาวิทยาลัย จึงได้ร่วมมือกับคณะกรรมการนิสิตทุกคณะจัดงานนี้ขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2515 ภายใต้หัวข้อ “การรณรงค์ความเป็นไทย” และกำหนดจัดงานทุกๆ 3 ปี การจัดงานครั้งที่ 1-5 (พ.ศ. 2515, 2518, 2521, 2524 และ 2527) ได้รับงบประมาณจากการจัดหารายได้และงบประมาณของสโมสรนิสิตจุฬาฯ  แต่หลังจากนั้นได้ประสบปัญหาด้านงบประมาณและรูปแบบการจัดงานซึ่งเหมือนการ แสดงสินค้ามากเกินไป ยังผลให้งานเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้อยคุณค่าลง  ดังนั้นในการจัดงานครั้งที่ 6 (พ.ศ. 2530) เป็นต้นมาจึงเป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย คณะ และสโมสรนิสิต โดยสโมสรนิสิตเป็นฝ่ายรับผิดชอบและเป็นแกนนำในการเสนอโครงการผ่านความเห็น ชอบของคณะก่อนที่จะนำเสนอมหาวิทยาลัย ... Read More »

ม.รังสิต จัดโครงการสร้างชุมชนผู้ใช้งานโลกเสมือน Second Life

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ ร่วมกับ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดโครงการสร้างชุมชนผู้ใช้งานโลกเสมือน Second Life ในมหาวิทยาลัยรังสิต (SL Community) โดยสร้างชุมชนมหาวิทยาลัยรังสิตในโลกเสมือนสามมิติ (RSU Virtual Campus) ซึ่ง เป็นชุมชนการศึกษาแห่งแรกที่นักศึกษาสามารถเข้ามาแสวงหาความรู้ พบปะสื่อสาร แสดงกิจกรรมต่างๆ ได้ตามความต้องการ และช่วยพัฒนาการศึกษาเพื่อส่งเสริมความเป็นนานาชาติ ผศ.ดร.วลัยภรณ์ นาคพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า สืบเนื่องจากยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยรังสิต ในการพัฒนามาตรฐานคุณภาพบัณฑิตเกี่ยวกับกลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนที่ดี และมุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ และการเตรียมพร้อมด้านการศึกษาเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ปี พ.ศ. 2558  โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันมาช่วยส่งเสริมความเป็นนานาชาติคือ โปรแกรมโลกเสมือนสามมิติ (SECOND LIFE) ในปีการศึกษา 2555 และทางศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ ร่วมกับ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรังสิต จึงได้ร่วมกันจัดตั้งมหาวิทยาลัยรังสิตในโลกเสมือนสามมิติขึ้น ซึ่งเป็นชุมชนการศึกษาแห่งแรกที่นักศึกษาสามารถเข้ามาแสวงหาความรู้ พบปะสื่อสาร แสดงกิจกรรมต่างๆ ได้ตามความต้องการ และให้นักศึกษา ตัวแทนยุวทูต Second Life ซึ่งเป็นนักศึกษาจากคณะต่างๆ เป็นผู้ดำเนินกิจกรรมในโครงการดังกล่าวด้วยตนเอง ผ่านโปรแกรม Second Life ไม่ว่าจะเป็นการสร้างอาคาร ห้องเรียน สถานที่พักผ่อน ลานกิจกรรม ... Read More »

ให้ทุนนักวิจัยรุ่นเยาว์ ทำวิจัยที่ฝรั่งเศส 2-6 เดือน

รัฐบาลประเทศฝรั่งเศส มอบทุนสนับสนุนโครงการวิจัยสำหรับนักวิจัยรุ่นเยาว์ เพื่อทำงานวิจัยในประเทศฝรั่งเศสเป็นเวลาตั้งแต่ 2-6 เดือน รายละเอียดหลักสูตร สนับสนุน  นักวิจัยรุ่นเยาว์ เป็นเวลา 2-6 เดือน เพื่อทำงานวิจัยในประเทศฝรั่งเศส ประเภทของทุน การวิจัย สิทธิประโยชน์ ตั๋วเดินทางไปกลับ, เงินประกันสังคม, เบี้ยเลี้ยงรายเดือน ระยะเวลา 2-6 เดือน แหล่งเงินทุน รัฐบาลฝรั่งเศส เกณฑ์การคัดเลือก - สัญชาติไทย - ไม่จำกัดสาขาวิจัย - ระดับการศึกษา Post-doc - ระยะเวลาวิจัยในฝรั่งเศส 2 – 6 เดือน - มีทักษะภาษา อังกฤษ และ/หรือฝรั่งเศส ในเกณฑ์ดี เกณฑ์การพิจารณาเพิ่มเติม - คุณภาพของโครงการวิจัยที่นำเสนอ - ความยากของโครงการ - ผลประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการวิจัย - ประวัติทางการศึกษาและพื้นฐานความรู้ของผู้สมัคร ขั้นตอนการสมัคร 1. กรอกแบบฟอร์มรับสมัครทุน 2. แนบสำเนาหนังสือเดินทาง 3. แนบ resume ล่าสุดและผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ ... Read More »

การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอาเซียนปี 55-สร้างรายได้สะพัดในไทยกว่า 2,500 ล้านบาท

ในปัจจุบัน ผู้คนส่วนใหญ่ต่างหันมาให้ความสำคัญในการเอาใจใส่ดูแลสุขภาพกันมากขึ้นเพื่อ หลีกเลี่ยงการเกิดโรคภัยต่างๆ ซึ่งจะนำไปสู่การเยียวยารักษา และเกิดค่าใช้จ่ายตามมาจำนวนมาก ส่งผลให้ผู้ประกอบธุรกิจบริการด้านสุขภาพ คือ โรงพยาบาลเอกชนต่างขยายบริการด้านสุขภาพ จากเดิมที่มุ่งเน้นการบาบัดรักษาโรคภัยต่างๆ ให้ครอบคลุมตั้งแต่การส่งเสริมสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจให้แข็งแรง เพื่อป้องกันโรคภัยต่างๆ และการฟื้นฟูสุขภาพหลังการบาบัดรักษา รวมไปถึงบริการเสริมความงามเพื่อเสริมบุคลิกภาพที่เข้ามามีบทบาทมากขึ้นใน ระยะหลัง จากกระแสความใส่ใจด้านสุขภาพที่เติบโต อย่างรวดเร็วดังกล่าว ทำให้หน่วยงานภาครัฐในหลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทยต่างให้การสนับสนุนธุรกิจเอกชนที่ให้บริการด้านสุขภาพ เพื่อขยายตลาดในต่างประเทศ ซึ่งครอบคลุมทั้งกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนา (ยังขาดความพร้อมของบริการด้านสุขภาพในประเทศ) และกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วซึ่งส่วนใหญ่มีค่าบริการด้านสุขภาพอยู่ในระดับ สูงรวมทั้งยังต้องรอคิวการใช้บริการนำน การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Medical Tourism) คือ การที่ชาวต่างชาติ (ซึ่งในที่นี้จะเรียกว่านักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ซึ่งมีทั้งผู้ปุวยต่างชาติที่เดินทางเข้ารับการรักษาจากโรงพยาบาลในอีก ประเทศ และนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศพร้อมใช้บริการด้าน สุขภาพ อาทิ ตรวจสุขภาพ ทาฟันศัลยกรรมความงาม เป็นต้น ในโรงพยาบาลของประเทศนั้นๆ) เดินทางเข้ามาใช้บริการด้านสุขภาพในอีกประเทศ ปัจจุบันหลายประเทศต่างให้ความสำคัญกับ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ซึ่งสร้างรายได้จำนวนมากเข้าประเทศในแต่ละปี โดยนอกจากการใช้จ่ายสำหรับบริการด้านการแพทย์ของนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพใน โรงพยาบาลเอกชนของไทยแล้ว ยังมีการใช้จ่ายในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องด้านการท่องเที่ยวที่ติดตามมาทั้ง จากนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและผู้ติดตามผู้ปุวยต่างชาติ นอกจากนี้ ยังมีการใช้จ่ายในบริการแพทย์ทางเลือกเพื่อส่งเสริมสุขภาพ/ป้องกันโรค อาทิ นวดแผนไทย และสปาจากสถานบริการนอกโรงพยาบาล ของนักท่องเที่ยวต่างชาติทั่วไปของไทยอีกด้วย ทั้งนี้ จากข้อมูลในการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการตลาดท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของการ ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (พิจารณาเฉพาะชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาใช้บริการด้านสุขภาพจากโรงพยาบาล เอกชนในไทย)ซึ่งได้ประมาณการว่า ในปี 2555 ตลาดท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโลกจะมีมูลค่าสูงถึง ... Read More »

สพฐ.ใช้มาตรฐานยุโรปประเมิน สมรรถนะครูสอนภาษาอังกฤษ

นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิด เผยว่า จากการประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมได้หารือเรื่องการเพิ่มทักษะด้านภาษาอังกฤษให้แก่ครู และนักเรียน โดยจะให้ประเมินสถานภาพของครูว่ามีสมรรถนะเพียงใด ซึ่งจะใช้มาตรฐานของยุโรปมาเป็นมาตรฐานในการประเมินครูภาษาอังกฤษที่สอนใน แต่ละระดับชั้น และผลของการประเมินจะเก็บไว้เป็นหลักฐานที่จะนำไปเชื่อมโยงกับเกณฑ์การ ประเมินเพื่อขอให้มีและเลื่อนวิทยฐานะแนวใหม่ได้ด้วย เพราะเกณฑ์การประเมินแนวใหม่นี้จะพิจารณาจากสมรรถนะของครู และผลการเรียนของนักเรียน นอกจากนี้ จะจัดทำหลักสูตรเพื่อใช้อบรมครูภาษาอังกฤษที่สอนในระดับชั้น ป.1-2 จะทำให้ครูประจำชั้นแม้ไม่ได้จบเอกภาษาอังกฤษโดยตรง ก็สามารถสอนวิชาภาษาอังกฤษด้วยความสบายใจ และมั่นใจ “ที่ประชุมยังได้มอบให้สถาบันภาษาอังกฤษของ สพฐ.ไปจัดทำมาตรฐานการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนในแต่ละระดับชั้น เพราะขณะนี้มีโรงเรียนหลายแห่งต้องการให้กำหนดเกณฑ์ และความคาดหวังว่าในแต่ละระดับชั้นเด็กควรเรียนรู้อะไร และใช้ภาษาอังกฤษในด้านใดได้บ้าง เช่น คำศัพท์ที่เด็กต้องรู้ ประโยคสนทนาที่เด็กควรจะต้องทำได้ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมอบให้ไปจัดทำสัญลักษณ์ Let’s speak English เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการ และบุคลากรของ สพฐ.ได้ใช้ภาษาอังกฤษบ่อยขึ้นในชีวิตประจำวันในการทำงาน ตามนโยบายของนายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ที่ต้องการให้ข้าราชการและบุคลากรของ ศธ.มีโอกาสได้ใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น” นายชินภัทรกล่าว ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน Read More »

รับตรง วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2556

  รับตรง วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2556 หลักสูตรที่เปิดรับ  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา กิจการระหว่างประเทศ 20 คน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระดับโลก 20 คน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดระหว่างประเทศ 20 คน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมระบบสารสนเทศ 20 คน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีมัลติมิเดียและแอนิเมชั่น 20 คน   คุณสมบัติ 1. กำลังศึกษาในภาคการเรียนสุดท้ายของชั้น ม.6 หรือ สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับม. 6 หรือเทียบเท่า 2. มีคะเเนนสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ    - คะแนน TOEFL (Paper-based) ไม่ต่ำกว่า 500 - คะแนน TOEFL (Computer-based) ไม่ต่ำกว่า 173 - คะแนน TOEFL (Internet-based) ไม่ต่ำกว่า 61 - คะแนน TOEIC ไม่ต่ำกว่า 650 - คะแนน ... Read More »